Branschöverenskommelse för den fossilfria leveransen

E-handlare har tillsammans med transportörer valt att ingå en branschöverenskommelse för den fossilfria leveransen. Nedan beskrivs innehållet i korthet, branschöverenskommelsen i sin helhet når du här.

Bakgrund

I dagsläget saknar e-handelsbranschen tydliga och enhetliga begreppsförklaringar kring e- handelsleveranser ut mot konsument. Det behöver vara enkelt och tydligt vad som kan väljas och vad olika fraktalternativ innebär. Detta för att inte vilseleda konsumenten med uttryck som är vaga och oprecisa. 

E-handelsbranschen driver ett löpande arbete att ta fram enhetlig och transparent information om de val konsumenten gör vid sitt leveransval, varpå branschen nu är mogen att gemensamt sluta upp kring en gemensam definition för den fossilfria leveransen. Den fossilfria leveransen är ett första steg i detta arbete med ett antal branschövergripande leveransdefinitioner. I detta första steg innefattas endast den enskilda leveransen ut till en specifik konsument, inte returen. 

Ambitionen i nästkommande steg är att inkludera större delar av systemet kring leveransen, samt transporteffektivitets-faktorer och utsläppsfria drivlinor. Arbetet pågår löpande under 2022-2024 och drivs av Svensk Digital Handel tillsammans med ASTER. Detta i samverkan med handlare och transportörer samt med kommande märkningar såsom Svanens märkning för hållbar e-handelsleverans. Dialoger har även förts med Fair Transport och Bra Miljöval, som ses som kompletterande certifieringar. 

Syfte 

Branschöverenskommelsen syftar till att skapa stringens i check-outen kring begreppet fossilfri leverans samt göra det lätt för konsumenten att göra ett informerat beslut kring sitt val av leveranssätt. Branschöverenskommelsen syftar även till att ta bort befintliga miljöpåståenden som saknar bäring och skapar förvirring hos konsumenten. Fossilfri leverans ses som ett första steg i att skapa transparenta och tydliga leveransval, men kan behöva uppdateras löpande efter nya förutsättningar. 

Definitioner 

Fossilfri 

Branschöverenskommelsen definierar fossilfri1 som den energi som kommer från fossilfria energikällor och som därmed inte framställts av fossila former av kol, olja eller gas. Fossilfria energikällor inkluderar vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft, biomassa och muskelkraft. 

För att klassas som fossilfri behöver således det drivmedel som används bestå av el, muskelkraft eller biodrivmedel. I enlighet med Energimyndighetens rapport ER2021:29 finns ett antal olika biodrivmedel där råvarorna är fossilfria. Råvarorna ska även vara producerad i enlighet med Hållbarhetslagen (2010:598), vilket grundar sig i EU:s Förnyelsebarhetsdirektiv (EU) 2018/ 2001. Drivmedel med endast en andel inblandade biokomponenter anses inte fossilfria, se ER2021:29. Godkända drivmedel är följande: 

  1. HVO100 
  2. FAME100 (inklusive RME) 
  3. Flytande biogas100
  4. Komprimerad biogas100
  5. Svensk elmix eller elmix som kan likställas med svensk elmix 
  6. Grön vätgas 
  7. ED95 
  8. BioDME 

Genom att klassa leveransen fossilfri innebär det att drivmedlet består av en eller flera råvaror som inte är fossila. Det innebär dock inte att leveransen är fri från klimatpåverkan då produktionen av drivmedlet kan innefatta fossil energianvändning eller utsläpp av andra växthusgaser (Energimyndigheten, ER2021:29, tabell 4 och 5 s.20). 

Leverans 

Branschöverenskommelsen definierar leverans som “Sträckan som en vara transporteras från handlarens lager ut till konsument dvs. sträckan varan färdas från och med att varan kopplas till en specifik konsument till och med att varan levereras på vald leveransplats.” 

Fossilfri leverans får endast erbjudas där geografisk lokalisering (exempelvis med postnummer) kan säkerställas, så att den konsument som faktiskt erbjuds en fossilfri leverans har den möjligheten i sitt givna leveransområde. Varor som lagerhålls och nyttjar utländska lager kan ej benämnas som fossilfri leverans om inte sträckan till svenska gränsen kan redovisas, i linje med branschöverenskommelsens kriterier, som fossilfri. Av samtliga leveranser som körts som fossilfria leveranser godkänns en felmarginal om 2%. Inom felmarginalen ryms exempelvis feltankningar. 

1 Det finns ingen enhetlig definition av fossilfri som kan tillämpas i branschöverenskommelsen. Därför är definitionen baserad på flera källor bl.a. Vattenfall, Fossilfritt Sverige och Sveriges allmännytta.